info@tnfu.ac.in    04365 - 241444
"Harnessing the Science of Fisheries for Food, Nutrition and Livelihood"

Journal

 
மீன் வளச்சுடர் : ஜனவரி - மார்ச் 2015
 
கடலில் உள்ள மீன் இருப்பை அழிக்கும் வண்ணம் மீன்பிடிச் செயல்களில் ஈடுபடுவதே மித மிஞ்சிய மீன் பிடிப்பாகும்.